011.322.1205

063.229.660
fides@radnohr.rs

Beograd, Srbija

Knez Miletina 18

PON-PET 8.00 - 18.00

USLUGE KOJE PRUŽA FIDES

Fides je inovativna organizacija čije usluge pokrivaju kompletnu oblast radnog prava i odnosa i korporativnog, timskog i ličnog razvoja. Na Klijentu je izbor da li će ove poslove u potpunosti prepustiti Fidesu (u jednostavnijim organizacijama moguć je “OUTSOURCING” pravnih i HR sektora) ili ga angažovati kao podršku svom timu, radi efikasnijeg rešavanja izazova koji prate tehnološki razvoj i savremeno poslovanje.

Fides okuplja tim iskusnih stručnjaka iz oblasti radnog prava, ljudskih resursa i upravljačke teorije i prakse savremene organizacije. Čine ga iskusni praktičari, profesori radnog prava, treneri i edukatori, psiholozi rada, licencirani medijatori i advokati specijalizovani za radno pravo, koji će Klijentu pomoći da poslovanje uklopi u zakonki okrvir na najcelishodniji način i kreira prosperitetno, motivisano i lojalno okruženje.

Konsalting i brzi odgovori

Naši stručnjaci – konsultanti pomoći će Vam da sve aktivnosi i interni akti budu usklađeni sa zakonom. Otkaz, aneks, premeštaj, ne/obaveze isplate određenih naknada … čest su povod sporova. Usluga brzih odgovora omogućiće Vam podršku za sva pitanja koja  se pojavljuju u praksi, čime ćete prevenirati greške koje mogu rezultirati sankcijama i izbeći sporove. Elektronski savetnik  promptno će Vam mailom dati stručan i profesionalan odgovor, čime ćete izbeći eventualne greške u postupcima I procedurama.

Profesionalno rešavanje konflikta na radu

Istraživanja pokazuju da menadžeri troše čak 20% vremena na rešavanje konflikata u timu, što ih usporava u osnovnim aktivnostima, a ne garantuje konstruktivno i trajno rešenje.

Zato ovaj posao prepustite profesionalcima koji imaju veštine, tehnike i alate za kompromisno rešenje, bez obzira da li je konflikt organizacioni, lični ili komunikacijski.

Sistemsko i kontinuirano mapiranje različitih izvora, uzroka i povoda konflikata omogučiće Vam da izgradite korporativne standarde i set vrednosti po sopstvenoj meri, a opet u skladu sa regulativom, i tako prevenirate većinu potencijalnih konflikata. Periodične evaluacije, ciljane checking liste i drugi alati  pokazaće Vam koliko ste u tome  uspeli.

Interno rešavanje radnih sporova

Svaka tužba nosi trošak i reputacioni rizik. Naši iskusni arbitri i posrednici (medijatori) pomoći će Vam  da se svi sporovi reše u Vašoj kući, efikasno, poverljivo, u skladu sa poslovnom politikom i procesom rada.

Vaše je da pokušaj internog rešavanja svih sporova predvidite internim aktom kao procesni uslov za tužbu, a naše da nastali spor rešimo.

Ukoliko je spor već pred sudom, moguće je inicirati zastoj radi pokušaja internog rešenja u postupku medijacije, u skladu sa zakonom.

Rešavanje sporova povodom mobinga

Od 2010. godine postoji zakonska obaveza pokušaja rešavanja spora povodom mobinga u internom postupku. Tek ako posredovanje ne uspe, može se podneti tužba. Praksa pokazuje da se na taj način broj tužbi smanjuje za cca 55%, pod uslovom da se postupak vodi profesionalno.

Naši iskusni posrednici (medijatori) naći će obostrano prihvatljivo rešenje, ili će osposobiti nekog iz Vašeg tima za uspešno rešavanje ovih sporova, u čemu će ih u početku i usmeravati. Tako ćete obezbediti praktičano rešenje kojim ćete se izboriti protiv  mobinga, ali i zaštiti od zloupotrebe prava na zaštitu od mobinga, koja je takođe česta u praksi i destabilizuje poslovanje, odnose i imidž firme. Posebna pažnja biće posvećena i prevenciji mobinga, na oprobane i efikasne načine.

Edukacije i razvoj

Bil Gejts je jednom prilikom izjavio da njegova najsigurnija investicija – investicija u njegov tim. Samo zadovoljan i motivisan zaposlen je produktivan i lojalan.

Zato je neophodno planirati strategiju razvoja zaposlenih i definisati potrebe, plan i  način rada, kako bi efekti bili što brže vidljivi. Naši vrhunski predavači i treneri će na interaktivnim  obukama, radionicama ili individualnim (timskim) praktičnim vežbama omogućiti  kontunuiran razvoj, pojedinca, tima i organizacije u celini.  Program je prilagođen ciljnoj grupi/pojedincu,  Vašem poslovanju i specifičnim potrebama organizacije na svim nivoima.

Program edukacije ima dva cilja. Prvi je razvoj ključnih liderskih i menadžerskih kompetencija: organizacije, efikasnog rukovođenja, kontrole, konstruktivne kritike, vrednovanja rada, motivacije, poslovne komunikacije i bontona, pregovaranja, poslovnih običaja, prevencije i rešavanja konflikata i sporova, kao i svih drugih tema, shodno potrebama i interesovanju. Drugi cilj je pravovremeno upoznavanje sa svim zakonima koji regulišu rad, kako bi se isključile greške koje rezultiraju sankcijama i sporovima.

Upravljanje ljudskim i drugim resursima

Stručnjaci iz oblasti upravljanja ljudskim, materijalnim i drugim resursima će pružati kontinuiranu pomoć zainteresovanim poslodavcima, službama i pojedincima o svim značajnim pitanjima iz predmetne oblasti, kako u organizacijama javnog tako i privatnog sektora. Oblasti kojima će posvećivati posebnu pažnju biće:

 • regrutovanje kandidata i selekcija za posao
 • ocenjivanje radne uspešnosti zaposlenih
 • strategiije stručnog usavršavanja zaposlenih (obuke, radionice i drugi oblici profesionalnog usavršavanja)
 • strategija nagrađivanja i motivisanja zaposlenih
 • zaštita bezbednosti i zdravlja na radu 
 • uređivanje odnosa između poslodavaca i zaposlenih, odnosno sindikata
 • utvrđivanje i primena pravila ponašanja (kodeksa) na radu
 • načini upravljanja materijalnim, finansijskim i drugim resursima organizacije

  Unapređinanje socijalnog dijaloga

  Odnos poslodavac – sindikat/organizacija zaposlenih nužno je konfrontiran, što dovodi do kolektivnih sporova i kontinuiranog zaoštravanja odnosa. Naš edukovani pregovarač može Vam pomoći da zaključite dobar kolektivni ugovor koji će prevenirati većinu sporova u primeni, a ako do njih ipak dođe, naći će održivo i zakonito rešenje, koje će preduprediti eventualni štrajk i neželjene, a često nepredvidive posledice, koje su pogubne kako za poslodavca tako i za zaposlene

  Zastupanje pred sudom

  Fides će Vam navedenim aktivnostima sigurno pomoći da kreirate zdravo, zakonito i prosperitetno okruženje i dobar imidž,  u kom neće doći do sudskih sporova. Ako  se to ipak desi, imamo listu advokata specijalizovanih za radon pravo, koji Vas mogu zastupati, ukoliko to želite.

  Način saradnje sa klijentom

  Poštujući želje i potrebe svog Klijenta, Fides omogućava sve vidove poslovne saradnje:

  • kompletno vođenje pravnih i kadrovskih (HR) poslova i rešavanje izazova savremenog poslovanja (“OUTSOURCING” pravnih i HR sektora);
  • kontinuirana eksterna podrška pravnoj službi i sektoru ljudskih resursa;
  • ad hoc korišćenje jedne ili više ponuđenih usluga.