011.322.1205

063.229.660
fides@radnohr.rs

Beograd, Srbija

Knez Miletina 18

PON-PET 8.00 - 18.00

Obuke i radionice

U želji da klijentu omogućimo kontinuiran i sistemski razvoj, naši iskusni predavači i praktičari predlažu obuke iz više oblasti relevantnih za uspešno poslovanje, koje uvek prilagođavaju konkretnim potrebama i specifičnostima klijenta.

  • RADNI ODNOSI

Zakon o radu, mobing, diskriminacija, uzbunjivanje, zaštita podataka o ličnosti, poslovna tajna, inspekcijski nadzor, bezbednost I zdravlje na radu – zakon I praksa, najčešća pitanja I konkretne dileme klijenata

  • RADNI SPOROVI

Naš tim će Vam pomoći u kreiranju internih akata, pravilnika, ugovora kojim ćete dobro urediti odnose i obezbediti  poštovanje radnih obaveza i discipline, čime ćete prevenirati tužbe. Upoznaće Vas sa procedurama internog rešavanja sporova u važećem zakonskom okviru, kojim dobijate brzo, efikasno i ekonomično rešenje, u duhu poslovne politike i bez reputacionog rizika.  Ako ipak dođe do sudskog spora, tu je naš tim advokata specijalizovanih za radno pravo.

  • VEŠTINE POSREDOVANJA i MOBING

Radni sporovi su veoma podesni za rešavanje u postupku posredovanja (medijacije). Uslov za uspeh posredovanja je veština posrednika, a obuke internih posrednika  za procesuiranje radnih sporova  pokazale su se u praksi kao odlična investicija. Kod mobinga postoji zakonska obaveza internog rešavanja kao procesni uslov za tužbu, pa će vešt posrednik na taj način direktno uticati na smanjenje broja tužbi. Obaveza rešavanja spora posredovanjem može se prošiiriti internim aktom na sve sporove, čime se štede novac, vreme i ugled.

  • MENADŽERSKE VEŠTINE, TEHNIKE I ALATI
  • POSLOVNA KOMUNIKACIJA, POSLOVNO PREGOVARANJE, SOCIJALNI DIJALOG
  • JAVNI NASTUP I PR
  • PREVENCIJA STRESA  I REŠAVANJE KONFLIKATA NA RADU
  • INDIVIDUALNI I TIMSKI RAZVOJ  
  • DISCIPLINSKA ODGOVORNST U RADNOPRAVNOM REŽIMU I ZLOUPOTREBA PRAVA NA ZAŠTITU
  • KODEKSI – oblast uređivanja